Trainers Details

  • یوگای آینگار
  • گروه جهانی جیمناس

مربی فردی است که دارای مجوزهای مختلفی از آمادگی جسمانی عمومی و آموزش ورزش می باشد. آنها با تعیین اهداف و ارائه بازخورد و پاسخگویی به مشتریان، به آن ها انگیزه می دهند. مربیان همچنین با ارزیابی تناسب اندام نقاط قوت و ضعف مشتری خود را اندازه می گیرند. این ارزیابی های تناسب اندام همچنین ممکن است قبل و بعد از یک برنامه ورزشی برای اندازه گیری پیشرفت افراد در آمادگی جسمانی انجام شود.

پرورش اندام 95%
کاردیو و دوچرخه سواری 88%
تناسب اندام یوگا 75%
بوکس و حرکات موزون 70%